Regulamin

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO „COLOR PLANT”

§ 1 Definicje

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego „COLOR PLANT”.

3) Sprzedawca – Color Plant – Bartłomiej Czarnecki, Karolew 43, 05-652 Pniewy. NIP: 7972077301; REGON: 520198979

4) Strona/Strony – Sprzedawca oraz Kupujący,

5) Regulamin – niniejszy regulamin udostępniony pod adresem https:// oraz do pobrania w formie PDF.

6) Sklep – sklep internetowy „COLOR PLANT” dostępny pod adresem https://

7) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego „COLOR PLANT”.

8) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, dotycząca towarów, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość tj. za pośrednictwem sklepu internetowego „COLOR PLANT”.

9) Towar – artykuł przeznaczony na sprzedaż, dostępny za pośrednictwem sklepu internetowego „COLOR PLANT” w chwili składania zamówienia i będący przedmiotem umowy sprzedaży.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną towarów, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Kupujący dokonuje zakupu produktów za pośrednictwem Sklepu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo lub pod pseudonimem.

4. Kupujący zobowiązuje się do wskazania Sprzedającemu podczas składania zamówienia pełnych danych osobowych w tym:

1) imię i nazwisko,

1a) pełna nazwa firmy nazwa firmy, w przypadku Kupującego prowadzącego działalność gospodarczą,

2) dane adresowe (ulica, numer mieszkania/domu, kod pocztowy),

3) numer telefonu kontaktowego,

4) adres e-mail,

5) NIP/REGON, w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 2 ust 4.1a).

5. Zakazuje się Kupującemu dostarczania Sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym lub przekraczającym ogólno przyjęte normy zasad współżycia społecznego, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy, skrzynki pocztowej e-mail lub telefonicznie.

6. Wszystkie ceny produktów udostępnione za pośrednictwem Sklepu są cenami BRUTTO.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Główną usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.

3. Sprzedający umożliwia Kupującemu założenie bezpłatnego konta klienta w Sklepie.

4. Jeżeli Kupujący założy konto klienta w Sklepie, Sprzedawca od chwili założenia konta świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie klienta przechowywane są dane Kupującego wskazane w § 2 ust 4 oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz utworzonego przez siebie hasła.

4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu dostępnego na stronie głównej w rubryce „załóż konto”, formularza rejestracyjnego.

5. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym, a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie.

6. Umowa o prowadzenie konta w Sklepie zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, bez jakichkolwiek konsekwencji usuwając konto.

7. Umowę o prowadzenie konta w Sklepie może również wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Sprzedawca, jeżeli Kupujący korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności, gdy Kupujący:

1) nie przestrzega zasad wskazanych w § 2 ust 4 niniejszego regulaminu,

2) korzysta ze Sklepu w sposób zaburzający funkcjonowanie Sklepu,

3) korzysta ze Sklepu w sposób utrudniający korzystanie ze Sklepu innym użytkownikom,

4) posługuje się fałszywymi danymi osobowymi,

5) udostępnia lub przesyła na pośrednictwem sklepu treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nawołujące do agresji lub nienawiści.

8. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie.

9. Umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu są odpłatne.

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

11. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni właściwego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu uniemożliwiających mu dokonanie zakupu.

12. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu wskazane w § 3 ust. 11, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@colorplant.pl lub telefonicznie +48 730889394.

13. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4 Składanie zamówienia

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient lub jako gość.

2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto w trakcie składania zamówienia.

3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do:

1) wyboru produktu lub produktów będących przedmiotem zamówienia poprzez dodanie ich do koszyka.

2) kliknięcia ikony znajdującej się w prawym górnym rogu oznaczonej jako „koszyk”, co umożliwi przejście do dalszych kroków.

3) wypełnienia formularza zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji i wysłania zamówienia.

4) zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania go – Kupujący może dokonać akceptacji Regulaminu tylko i wyłącznie, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia. W przypadku braku akceptacji regulaminu, Kupujący nie może dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu.

5) kliknięcia w ikonę „Kupuję i płacę”.

4. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przekierowany bezpośrednio do serwisu przelewy24 celem dokonania płatności za złożone zamówienie.

5. Po złożeniu oraz opłaceniu zamówienia przez Kupującego, system automatycznie wygeneruje potwierdzenie złożenia zamówienia, które zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail.

6. Z chwilą otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia, umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym, a Sprzedawcą.

7. Kupujący zobowiązany jest do wskazania prawidłowych danych osobowych, celem zapobiegnięcia utrudnień związanych z realizacją zamówienia przez Sprzedającego.

8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

9. Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania prawdziwości i poprawności danych osobowych Kupującego, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z § 4 ust. 8.

§ 5 Formy dostawy i metody płatności

1. Dostawa zamówienia do Kupującego następuje za pośrednictwem UPS Polska.

2. Koszt dostawy prezentowany jest zawsze w toku składania zamówienia. Koszt ten ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

3. Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (Przelewy24 – serwis płatności elektronicznych, które obsługiwane jest za pośrednictwem PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł,),

§ 6 Realizacja zamówienia

1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

2. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki przez Sprzedającego do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

3. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy, skontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu, w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności przez zewnętrzny system płatniczy.

4. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

4a. Po zrealizowaniu zamówienia oraz przekazaniu wysyłki przez Sprzedającego do firmy kurierskiej, Kupujący otrzyma elektroniczne potwierdzenie nadania wraz z przewidywaną datą dostawy zamówienia. Zgodnie z polityką przewoźnika, dostawa produktu powinna nastąpić na następny dzień roboczy.

5. Kupujący zobowiązany jest zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub plomby (taśmy) są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7 Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub wiadomość wysłana pocztą elektroniczną.

4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Postanowienia zawarte w niniejszym § 7 Regulaminu dotyczące konsumenta stosuje się zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia, również do Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8 Rękojmia i gwarancja

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.

4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub wiadomość wysłana pocztą elektroniczną.

5. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 9 Dane osobowe

1. Zasady przetwarzania danych opisane zostały w polityce prywatności dostępne w sklepie pod adresem https://colorplant.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Celem zasięgnięcia informacji dotyczących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może odnależć na stronie internetowej: http://www.polubowne.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11 Pozostałe postanowienia

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11. 2021r.

Start typing and press Enter to search

Koszyk

Brak produktów w koszyku.